دسته آرایشگاه مردانه

میدان غدیر - داخل پارکینگ پرند7
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
گلبهار،بلوارپرند، پرند3،جنب نان سنتی کماج
فروردین22 - مجتمع تجاری بهار - طبقه همکف - واحد یک
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
فروردین18 - مجتمع تجاری فروردین - طبقه بالا - جنب نانوایی
گلبهار،بلوارپرند،داخل بازارپرند،سمت راست
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
بلوار عدالت، شقایق، بین گلایل و شقایق 7
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،مجتمع تجاری خورشید
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد
گلبهار،بلوارامام خمینی50،مطهری8،مجتمع تجاری آرمان
بلوار عدالت، عدالت 16، معلم
جمهوری 39،مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه 1
بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، ،بلوار پرند
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12

پشتیبانی

09154033995